Defensieweb wiki
Advertisement
180px-CPR

Reanimeren is het overnemen van de ademhaling en vooral de bloedsomloop indien er sprake is van een hartstilstand bij een slachtoffer. Indien zowel de ademhaling als de circulatie weer op gang gebracht moeten worden, spreekt men ook wel over Cardiopulmonaire Resuscitatie (CPR).

Omdat bij iemand die niet ademt en/of geen hartslag heeft de dood binnen enkele minuten zal optreden als er niets wordt gedaan, wordt getracht zoveel mogelijk mensen de basale reanimatievaardigheden te leren, omdat in de meeste gevallen waarin hier vraag naar is geen professionele hulpverlener aanwezig zal zijn. Reanimatie kan in eerste instantie gebeuren zonder technische hulpmiddelen, of met behulp van een automatische defibrillator die in Nederland op steeds meer plaatsen voorzien wordt. Wanneer er bijkomende hulp is van een ziekenwagen, urgentie-wagen (MUG of PUC) of in het ziekenhuis kan er medicatie ter ondersteuning gegeven worden en kan er bijkomend ingegrepen worden. De overlevingskansen van het slachtoffer hangen sterk af van de snelheid waarmee de ambulance ter plaatse is. Alvorens te beademen instrueert men dus liefst een omstander om hulp te halen of 112 te bellen. Uit een Japans onderzoek (2006) zou blijken dat in geval van hartaanval de overlevingskansen verdubbelen indien enkel en alleen borstcompressies worden toegedient. Dit is buiten Japan nog niet overgenomen in richtlijnen, maar er lopen wel onderzoeken naar de noodzaak van de bijbehorende beademing. Op dit moment (juni 2008) wordt bijvoorbeeld in Nederland geïnstrueerd dat het nut van beademen allerminst zeker is en dat bovendien zonder beademing de bloedsomloop beter op gang kan worden gehouden. Mensen wordt geadviseerd om als beademing om een of andere reden lastig of onmogelijk is dan maar alleen borstcompressies toedienen.

Ademhalingsstilstand[]

Tot augustus 2006 werden de volgende handelingen verricht:

 • Eerst maakt men de hals vrij door beklemmende knoopjes los te maken of een strak zittende das te lossen.
 • Vervolgens dient men na te gaan of de luchtwegen vrij zijn. Kijk in de mond en voel met de vingers. Bij verslikking moet men eerst het blokkerende object uit de luchtweg zien te krijgen, bijvoorbeeld door een Heimlichmanoeuvre.
 • Vervolgens beademt men het slachtoffer door mond-op-mondbeademing (of mond-op-neus). Hierbij moet het hoofd wat naar achter gekanteld worden en de onderkaak naar voren gehouden, daar anders de tong in de keel kan zakken.

Wanneer er bijkomende hulp is, kan men beademen met behulp van een beademingsballon (ambu-bag). De patiënt kan ook geïntubeerd en zo verder beademd worden. Wanneer de luchtweg om een of andere reden niet meer doorgankelijk is, dient een tracheotomie plaats te vinden.

Zeer recent is er een toestel op de markt gekomen dat door iedereen bediend kan worden. Deze semi-automatische defibrillator verhoogt de levenskansen van het slachtoffer aanzienlijk.


Met ingang van augustus 2006 heeft de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) de volgende gewijzigde richtlijnen ingevoerd:

 • Men controleert het slachtoffer alleen nog maar op aanwezige ademhaling. Als er geen ademhaling is of een abnormale ademhaling waarschuwt men onmiddellijk via 112.
 • Laat een AED (automatische externe defibrillator) halen.
 • Start met 30 compressies achtereen op de borstkas en ventileer (be-adem) 2 keer.
 • Het masseren van de borstkas doet u met een tempo van 100x per minuut. (Zie ook het hoofdartikel hartmassage)
 • Sluit de AED zo snel mogelijk aan en volg de richtlijnen die het apparaat voorstelt.
 • Controleer tussentijds de ademhaling niet meer.
 • Ga door met massages en beademing tot professionele hulp (b.v. ambulance medewerkers) het overneemt.

Voor het gebruiken van een AED kan men een cursus volgen. Iedereen is bevoegd het apparaat te gebruiken maar niet iedereen is bekwaam. Verkeerd gebruik kan leiden tot een foute analyse door de AED. Ook voor reanimeren bestaan cursussen, de z.g. BLS-cursus (Basic Life Support), gegeven door gecertificeerde instructeurs van de NRR volgens een vast protocol. Aangesloten instructeurs zijn te vinden via de site van de NRR (zie externe links) . Buiten de BLS verzorgen de aangesloten instructeurs ook de AED-training. Het is verstandig om de trainingen minstens 1 X per jaar te herhalen. In België is het mogelijk deze cursus te volgen bij het rode kruis of het Vlaamse kruis.

Hartstilstand[]

De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) heeft in april 2006 nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Bij een hartstilstand is er altijd ook sprake van een ademhalingsstilstand. Daarom controleert men met ingang van augustus 2006 alleen nog maar op de aanwezigheid van ademhaling. Is er geen ademhaling, dan start men met reanimatie. Dat betekent dus masseren en beademen. Voorheen 15 maal hartmassage en 2x beademen. Nu wordt dat 30x masseren en 2x beademen. Men gaat door met reanimatie totdat professionele hulp aanwezig is.

De theorie achter het masseren is dat door het eerst indrukken en daarna loslaten van de borstkas er een negatieve druk wordt gecreëerd in de borstkas waardoor de grote vaten bloed kunnen aanzuigen. Die negatieve druk wordt pas na een aantal massages bereikt en bij het tempo van 15 massages moest men telkens de negatieve druk opnieuw opbouwen. Met 30 massages heeft men langer voordeel van de negatieve druk.

Bij een onderzoek werd er bij 27 van de 30 proefdieren bij 30 massages een beter resultaat bereikt dan bij 15 massages.([bron?])

Japanse onderzoekers (2006) raden zelfs aan om bij hartstilstand na hartaanval helemaal geen beademing toe te passen. Enkel hartmassage zou de kans op overleven verdubbelen. (zie Kans op succes)

Algemene regel bij reanimatie[]

De richtlijnen van de NRR gelden in Nederland als meest gehanteerde protocollen voor leken. Voor de professional wordt het ABC protocol gehanteerd. De leek volgt de cursus BLS (Basic Life support) en AED (Automatische Externe Defibrillator) terwijl de professional (anesthesiemedewerker, IC-verpleegkundige, Ambulanceverpleegkundige) de ALS (Advance Life Support) als cursus volgt. De NRR protocollen zijn in Europees verband afgesproken.

Internationaal hanteert men het ABC protocol hetgeen staat voor Ademhalingswegen vrijmaken, Beademen, Circulatie op gang brengen. Het komt van het Engels: Airway Breathing Circulation. Tegenwoordig uitgebreid met Disability en Expose/protect (ABCDE) (vertaald: invaliditeit en blootstelling/bescherming).

Kans op succes[]

Aan dit punt wordt in de meeste gevallen bij de voorlichting en cursussen geheel voorbij gegaan. Ten onrechte: de kans op succes, gedefinieerd als een buiten het ziekenhuis gereanimeerd iemand die zonder belangrijke neurologische schade na verloop van tijd het ziekenhuis weer kan verlaten, is bedroevend klein. In een Zweeds onderzoek uit 2005 werd bij maar liefst 29.700 patiënten bekeken hoeveel mensen na 1 maand nog in leven waren (dus nog zonder te vragen of dit b.v. in coma aan de beademing was of gezond buiten het ziekenhuis). Na 1 maand was 2,2% van de niet door omstanders gereanimeerden nog in leven; 4,9% van degenen die door niet-professionals waren gereanimeerd, en 9,2% van de mensen die door (toevallig als omstander aanwezige) professionele hulpverleners waren gereanimeerd[1]. Het aantal mensen dat zonder aanmerkelijke neurologische schade overleeft, is nog aanzienlijk kleiner. Pogingen tot reanimatie zijn dus niet zinloos, en de kwaliteit van de reanimatie speelt een vrij grote rol. Als het niet lukt, hoeft de hulpverlener (amateur of professional) zich echter niet schuldig te voelen; dat zal meestal de uitkomst zijn. 90 tot 95 % van de reanimaties buiten het ziekenhuis lukt niet. Aannemelijk is, dat dit getal bij aanwezigheid en gebruik van een AED hoger zou liggen. Cijfers van de Amsterdam Arena en Schiphol bevestigen dit. [2] Uit een Japans onderzoek (2006) [3] blijkt echter dat in geval van hartstilstand na een hartaanval de overlevingskansen verdubbelen indien enkel en alleen hartmassage toegepast wordt. Beademing zou tijdverspilling zijn. Bij hartstilstand door hartaanval krijgt de persoon automatisch extra zuurstof door de hyperventilatie waarmee de aanval begon, maar door de stilgevallen bloedcirculatie bereikt deze zuurstof de hersenen niet meer. Indien snel ingegrepen wordt en enkel hartmassage toegepast wordt, zou de ademhaling vanzelf weer op gang moeten komen. Hartmassage is op zich ook een minieme, onrechtstreekse vorm van beademing want de borstholte wordt afwisselend groter en kleiner, aldus Japanse wetenschappers. Bij verstikking zou de combinatie met beademing dan wel meer aangewezen zijn. De Nederlandse en Europese reanimatieraad acht het echter waarschijnlijk dat hun conclusies anders geweest zouden zijn als de richtlijnen na 2005 in het onderzoek zouden zijn betrokken. Daarom blijft beademing onderdeel van de richtlijn.[4]

 1. Herlitz J, Svensson L, Holmberg S, Angquist KA,Young M. Efficacy of bystander CPR: intervention by lay people and by health care professionals. Resuscitation. 2005 Sep;66(3):291-5.
 2. 'Meer kans overleven hartstilstand op Schiphol', http://www.telegraaf.nl/binnenland/72168221/_Meer_kans_overleven_hartstilstand_op_Schiphol_.html?p=5,1 bezocht op 2 oktober 2007)
 3. SOS-KANTO study group. Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compressions only (SOSKANTO):an observational study. Lancet 2007; 369: 920-26
 4. Nederlandse Reanimatieraad, Commentaar van de Nederlandse Reanimatie Raad op de «compression-only » studie in The Lancet van 17 maart 2007, aangetroffen op http://www.reanimatieraad.nl/_content/news/reactie%20katonstudie.pdf op 2 jli 2007
Advertisement