Defensieweb wiki
Advertisement

Collaboratie is een in de Tweede Wereldoorlog in zwang gekomen term voor samenwerking met de bezettende macht. De rechtspositie van een bezet gebied was in het Landoorlogreglement van 1907 bepaald, waarbij er van werd uitgegaan dat een bezetting van beperkte duur zou zijn en dat de burgerbevolking noch in oorlogshandelingen, noch in de oorlogvoering in het algemeen zou worden betrokken.

De Duitse bezetter deed dat echter wel, in toenemende mate zelfs, en dat ging met groeiende rechtsverkrachting en terreur gepaard. Hierdoor kwam iedere staatsburger voor de keus tussen verzet of collaboratie te staan. Met name ambtenaren moesten overwegen of samenwerking groter onheil kon voorkomen of als collaboratie moest worden gezien.

Daarnaast waren er in de bezette landen onderdanen die op ideologische en politieke gronden met de bezetter sympathiseerden; zij dienden de bezetter meestal van ganser harte, een volledige collaboratie die als regelrecht landverraad werd beschouwd. Het onderscheid tussen collaboratie en landverraad was niet altijd duidelijk.

Advertisement