Defensieweb wiki
Advertisement

De Amerikaanse krijgsmacht kent bijzonder veel verschillende onderscheidingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld België of Duitsland wordt voor elke (bijzondere) daad of handeling een onderscheiding verleend. Daarenboven wordt voor elke nieuwe opdracht of operatie waar de Amerikaanse strijdkrachten aan deelnemen een nieuwe medaille voorzien. Deze medailles worden ontworpen door het Institute of Heraldry. Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de Verenigde Staten verschillende burgerlijke onderscheidingen kennen en dat elke Amerikaanse staat enkele eigen medailles uitgeeft. Omdat dit een zuiver militaire encyclopedie is en omdat deze vrijwel nooit aan militairen worden verleend, worden deze hier verder niet besproken.

Korte geschiedenis[]

MeritBadge

Badge of Military Merit

De eerste Amerikaanse onderscheidingen ontstonden tijdens de secessieoorlog. Het Amerikaanse Congres wenste de meest verdienstelijke militaire leiders te belonen door hen een gouden medaille te verlenen. George Washington was in 1776 de eerste om een dergelijke onderscheiding te krijgen voor bewezen diensten tijden de verdrijving van Britse troepen uit de stad Boston. Deze medailles waren echter niet bedoeld om gedragen te worden op het militaire uniform. In augustus 1782 ontwierp George Washington de eerste algemene Amerikaanse onderscheiding, toegankelijk voor alle militairen. De “badge of military merit” moest de aanloop vormen tot een permanent decoratiesysteem. Dit ereteken was in feite in paarse badge uit zijde. Ze werd op de linkerborst gedragen en verleend voor heldenmoed, buitengewone trouw of uitstekende militaire dienst. Door omstandigheden werd deze onderscheiding slechts drie maal verleend en geraakte ze al snel in onbruik. Na de revolutie werd ze gedurende 150 jaar vergeten, tot in 1932 generaal Douglas McArthur ter gelegenheid van de 200e verjaardag van Washington een medaille in het leven riep om militaire verdienste te belonen. Ditmaal was het een echte draagmedaille, gebaseerd op de oude badge of military merit. Ze bestond uit een purperen hart met daarin de beeltenis van generaal Washington. Op de achterzijde stonden de woorden “for military merit” gegraveerd. The Purple Heart was geboren. Deze oudste Amerikaanse onderscheiding wordt verleend ter erkenning van opgelopen verwondingen ten gevolge van vijandelijke handelingen in militaire dienst. Tussen 1932 en 1943 werd ze echter ook verleend wegens militaire verdiensten. Ten gevolge van de deelname aan verschillende militaire conflicten door de Verenigde Staten groeide al snel de behoefte aan meer onderscheidingen, om uiteindelijk te komen tot het huidige decoratiestelsel. Amerikanen maken een onderscheid tussen “decoraties”, die worden verleend voor heldenmoed en verdiensten en “medailles”, die worden verleend voor deelname aan opdrachten of operaties. Nochtans is dit onderscheid zeer vaag geworden daar sommige zeer belangrijke onderscheidingen het woord “medal” (medaille) in hun naam hebben. De Medal of Honor is daar het bekendste voorbeeld van.

Soorten onderscheidingen[]

Om een overzicht te bewaren tussen de vele onderscheidingen worden ze hieronder onderverdeeld in verschillende categorieën. Merk op dat voor sommige daden van moed of verdienste een andere onderscheiding wordt verleend, naargelang de macht waartoe de betrokken militair behoort. Op de meest belangrijke dapperheidsonderscheidingen na, wordt het onderscheid in onderstaande lijst gemaakt door de opmerking “medaille verschilt per macht" naast de naam te plaatsen. De correcte militaire benaming wordt dan gevormd door de naam van de macht (Army – Navy & Marine Corps – Air Force – Coast Guard) voor de onderscheiding te plaatsen (vb.: Navy & Marine Corps Distinguished Service Medal).

Dapperheidsonderscheidingen[]

Medalrack

Een set medailles met onder andere het Navy Cross en de Silver Star

Deze onderscheidingen worden verleend voor betoonde moed in het gevecht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige “eretekens van verdienste” (zie verder) in sommige gevallen ook worden verleend voor moed. Het onderscheid wordt dan gemaakt door een bronzen letter “V” (van valour of heldenmoed) te hechten op het lint van de onderscheiding. De eretekens in deze categorie dragen deze “V” niet omdat zij enkel voor moed kunnen worden verleend. Ze worden opgesomd in volgorde van belangrijkheid binnen hun categorie. Merk op dat deze niet noodzakelijk overeenkomt met de draagvolgorde op het militaire uniform.

Eretekens van verdienste[]

Ribbonrack

Een rij staafjes met bovenaan de Meritorious Service Medal

Deze onderscheidingen worden verleend voor bijzondere diensten aan het Amerikaanse leger bewezen. Enkele onder hen kunnen ook voor moed worden verleend. Wanneer dat gebeurt wordt hun draaglint versierd met een bronzen letter “V”. Ze worden opgesomd in volgorde van belangrijkheid binnen hun categorie. Merk op dat deze niet noodzakelijk overeenkomt met de draagvolgorde op het militaire uniform.

Andere eretekens[]

Deze eretekens worden verleend voor bewezen diensten, maar zijn van een minder belangrijke orde dan de eretekens van verdienste. Door zijn toekenningsvoorwaarden staat de “Purple Heart” ook in deze categorie. Binnen de Amerikaanse strijdkrachten wordt deze medaille wel als een zeer belangrijke onderscheiding aanzien.

 • Purple Heart
 • Prisoner of War Medal
 • Good Conduct Medal (medaille verschilt per macht)

Eenheidsonderscheidingen[]

Deze onderscheidingen worden verleend aan een volledige eenheid als beloning voor haar inzet tijdens operaties. Ze mogen gedragen worden door elke militair die tot deze eenheid behoort, maar mogen enkel permanent worden gedragen door de militairen die in de eenheid dienden op het ogenblik dat de erkenning werd verleend. Elke macht verleent ook zijn eigen eenheidsonderscheidingen. Daarnaast is er één prestigieuze onderscheiding die aan alle machten wordt verleend. Door het belang er van (o.a. door de verlening ervan in de Tweede Wereldoorlog en de Korea-oorlog) werd ze hier ook hernomen.

 • Presidential Unit Citation

Andere militaire medailles[]

Naast bovenvermelde onderscheidingen kunnen Amerikaanse militairen ook medailles ontvangen voor eervolle dienst, dienst tijdens periode van crisis of deelname aan een opdracht of operatie. Daarnaast verleent de US Navy ook medailles aan bedreven schutters.

Draagvolgorde[]

Peter Pace in dress uniform 2005

De draagvolgorde verschilt per macht. Buitenlandse onderscheidingen mogen, mits toelating, gedragen worden, maar steeds na alle Amerikaanse onderscheidingen, ongeacht de belangrijkheid van de buitenlandse onderscheiding.

Landmacht[]

De landmacht draagt drie of vier staafjes per rij. Een onvolledige rij wordt steeds bovenaan gedragen. Eenheidsonderscheidingen worden gedragen op de rechterborst. De volledige medailles mogen elkaar niet overlappen en worden over het algemeen dus per drie gedragen. Miniatuurmedailles worden soms per 6 of 7 gedragen, naargelang het uitzicht.

Marine[]

Staafjes worden per drie gedragen met een onvolledige rij boven alle andere. Wanneer de staafjes onder de kraag van de vest zouden verdwijnen, mag met ze per twee of zelfs per één dragen. De eenheidsonderscheidingen worden tussen de andere staafjes gedragen. Volledige medailles bevatten tot 5 medailles per rij, net zoals de miniatuurmedailles. Dezelfde regels gelden voor de kustwacht en het korps mariniers (Marine Corps).

Luchtmacht[]

De staafjes worden op dezelfde manier gedragen zoals in de marine. Volledige medailles worden maximum per drie gedragen, terwijl men tot 7 miniatuurmedailles naast elkaar mag opspelden.

Voordelen[]

Aan de ontvangst van een medaille zijn weinig bijzondere voordelen verbonden, maar aan de ontvangst van de meer belangrijke onderscheidingen worden punten gekoppeld die meetellen wanneer een militair wordt voorgedragen voor bevordering. Aan de ontvangst van de hoogste onderscheiding, de Medal of Honor, zijn verschillende financiële, extralegale en protocollaire voordelen verbonden.

Versierselen op het lint[]

De linten van de onderscheidingen kunnen worden versierd met een speldje (device). De meest courante zijn:

 • Combat V: een bronzen letter "V" duidt op het feit dat de medaille werd verleend voor "valor in action" oftewel "moed in het gevecht".
 • Bronze Oak Leaf Cluster: elk bronzen eikenblad duidt op een tweede onderscheiding van dezelfde medaille.
 • Bronze Service Star: idem aan het bronzen eikenblad. Afhankelijk van de macht en de medaille wordt het een of het andere gedragen.
 • Silver Oak Leaf Cluster: wordt gedragen in plaats van vijf bronzen eikenbladen.
 • Silver Service Star: wordt gedragen in plaats van vijf bronzen dienststerren.
 • Letter M: duidt op verlening van een medaille aan een gemobiliseerde reservist.
 • Bronze Arrowhead: een bronzen peilpunt duidt op het feit dat de decorandus tijdens de operatie waarvoor de medaille werd verleend geparachuteerd werd, deelnam aan een landing met een zweefvliegtuig of deelnam aan een amfibische landing.
 • Bronze Numeral: een bronzen cijfer wordt op de Air Medal gedragen om meerdere onderscheidingen aan te duiden (soms samen met eikenbladen).
Advertisement