Wikia


6GnSchild

6 Genie bat. is een een onderdeel van de Belgische krijgsmacht.

Onze anciensEdit

Op 15 december 1913,bij een reorganisatie van het leger,werd de 4de Compagnie sapeurs-mineurs van het Genieregiment van Antwerpen herdoopt in de Compagnie Pioniers-Pontoniers-Cyclisten (afgekort P.P.C. Compagnie).Deze compagnie werd aangehecht aan de Cavaleriedevisie bevolen door Luitenant-Generaal Baron de witte.De compagnie was uitgerust met fietsen. De eerste Korpscommandant was de Kapitein-Commendant J. Dujardin,Ir,later Kolonel en Vleugeladjudant van Zijne Majesteit Koning Albert 1.

De Kapitein-Commandant Dujardin werd op 12 Augustus 1914,tijdens de”slag bij Haelen”, zeer zwaar gewond op de barricades van Zelck,ten oosten van Diest. Het bevel van de Compagnie P.P.C. werd overgedragen aan de Kapitein- Commandant P.Carbonnnelle,Ir; de tweede Korpscommandant van deze eenheid. De wapenfeiten tijdens de 1ste wereldoorlog 1914-1918 van deze P.P.C.Compagnie worden uitgebreid hernomen in de historiek van de vlag. Na de 1ste wereldoorlog betrok de P.P.C. Compagnie de Leeuwenkazerne aan de Brusselsesteenweg te Tervuren.In 1949 werd aan de kazerne de naam”Luitenant-Kolonel Lempereur”gegeven. Een monument ter ere van de gevallenen van de Compagnie Pioniers-Pontoniers-Cyclisten bevindt zich tegen de buitenmuur van de Kazerne”Luitenant-Kolonel Lempereur” te Tervuren.

FuhlingerGn

Fühlingersee

Moorslede12051945

Kw Moorslede 1945

Moorslede6Gn

Kw Moorslede

Noordvaart6Gn

Kw Noordvaart Kassel

6 GenieregimentEdit

Het jaar 1951 werd gekenmerkt door een belangrijke hervorming van het Belgisch leger die de Amerikaanse organisatie aanneemt. Het 6 genieregiment zag het daglicht op maandag 15 januari 1951 en werd toegewezen aan de 16de Pantserdevisie. Het 6 genieregiment werd gevormd met militairen van het ontbonden opleidingscentrum van de genie en werd gelegerd te Namen-Jambes. Het regiment bestond uit een staf van het regiment,een administratieve-technische compagnie en vier pantsercompagnies (1ste,2de;3de en 4de). De staf en de administratieve-technische compagnie werden ondergebracht in de ex-kadettenschool,de pantsercompagnies in de Leopoldkazerne. De eerste Korpscommandant was de Majoor S.B.H. Lafontiane.

Hij schreef de eerste paragraaf van het 1ste dagelijks order van het 6 Genieregiment op 17 januari 1951 als volgt:

Samenstelling van het 6 genieregiment :

Ik begroet hartelijk mijn oude en nieuwe medewerkers. Ik reken op hun toewijding. En plichtsbesef om de taak die hun zal worden opgedragen tot een goed einde te brengen. Anderzijds kunnen ze op mij rekenen om hen te helpen en te ondersteunen in al hun moeilijkheden. Het 6 genieregiment van de gepantserde divisie tot hetwelk wij de eer hebben te behoren moet de tradities van het oude genieregiment waardig blijven.

Een tweede paragraaf “ voorlopige slagorde van het 6 Gn ”sluit het 1ste dagelijks order (DO nr 1) af. De eerste rekruten werden ingelijfd op 1 februari 1951, de opleiding kon starten.


De compagnies waren in die periode uitgerust met HALF TRACKS, SHERMAN M4 TANKDOZERS, JEEP WILLYS en camions G.M.C. Op 31 maart 1951 werd de Vlag van de “ Wielrijderscompagnie van de Genie van de Cavaleriedevisie “ aan het 6 Genieregiment toevertrouwd. De Vlag werd overhandigd aan de Korpscommandant van het 6 Genieregiment, Luitenant – Kolonel S.B.H. LAFONTAINE, op het Aubinplein te NAMEN bij een eerste regimentsaantreden. De Korpscommandant kreeg de Vlag toegereikt van Generaal – Majoor GYSELS, Commandant van de 16de Pantserdivisie. Op 21 juni 1951 verhuizen twee pantsergeniecompagnies naar FÜHLINGERSEE bij Keulen in Duitsland. Op 8 juli 1951 kreeg het 6 Genieregiment een nieuwe naam. Het werd vanaf die dag 6 GENIEBATALJON genoemd.

6 GeniebataljonEdit

Begin november 1951 verhuisde het overige deel van het bataljon naar Duitsland. Het 6 Geniebataljon installeerde zich een eerste maal in de kazerne MOORSLEDE te DELLBRÜCK bij KEULEN. Het verblijf te DELLBRÜCK was van korte duur. Tegen het einde van het jaar 1952 zal nagenoeg het ganse bataljon zich te KASSEL bevinden in de NOORDVAART kazerne. Op dat ogenblik was het 6 Geniebataljon in het verst verwijderde garnizoen gestationeerd, op ongeveer 35 kilometer van de toenmalige Oostduitse grens, het “ijzeren gordijn”. Bij het begin van het jaar 1954 bekwam de “Verbroedering der Genie van het Cavaleriekorps” van de Heer Minister van Landsverdediging het toekennen van de zwarte muts aan het 6 Geniebataljon. Op 29 oktober 1959 ontving het bataljon het bezoek van Zijne Majesteit Koning BOUDEWIJN in de NOORTVAART kazerne. Op 1maart 1960 werd het bataljon organiek toegewezen aan een andere divisie, met de name de 1ste Divisie. Vanaf april 1960 werd het 6 Geniebataljon onder het operationeel bevel geplaatst van het Commando Dekkingstroepen. In januari 1962 was de organisatie van het bataljon de volgende: een Staf, een staf- en dienstencompagnie, twee gevechtscompagnies, een compagnie brugslag (BB compagnie), een peloton bevoorrading, een peloton zware tuigen en een medisch detachement. Het bataljon nam in de periode 1960-1965 meermaals deel aan “FIELD TRAINING EXERCISE”(FTX) georganiseerd door het Commando van de Dekkingsstrijdkrachten. De verdediging van de rivieren LEINE en WESER, en de vertragende gevechten tot het EGGEGEBIRGE, waren jaarlijks wederkerende periodes van het totale inzet, weinig slaap, maar ook van totale voldoening. De WESER-FULDA bruggen waren in die periode de geliefkoosde objecten voor de training en de opleiding van het laden met springstofladingen van kunstwerken. Het was ook de periode van het “goede ouwe ST” (STEEL TREADWAY) materieel. De WESER- rivier zag meermaals de “mannen van het 6de” in actie bij het bouwen van zowel vlotten, als bruggen van het ST-type. De BROCKWAY-camions, hoe oud ze ook waren, deden er nog flink hun werk.

Op 6 december 1963 werd het protocol voor de officiële aanvaarding van het Peterschap over het 6 de Geniebataljon door het Schepencollege van de Gemeente TERVUREN bekrachtigd. 6 Genie had een Peterstad; de officiële inhuldiging greep plaats te TERVUREN op 24 april 1965.


Vanaf 1 april 1965 veranderde de BB compagnie van naam, zij werd voortaan de uitrustingscompagnie (Eqt compagnie) genoemd. Het is ook de periode dat onze “goeie ouwe” HALFTRACK gewisseld werd voor de FULL TRACK .

Tijdens het verblijf te KASSEL had het 6 Geniebataljon zich ook nuttig gemaakt voor de Duitse burgerbevolking. Ten bate van het sportstadium KASSEL werd in 1965 een parkeerterrein aangelegd met een oppervlakte van 16.000 vierkante meters. Gedurende 15 dagen werden er twee bulldozers HD 15 ingezet.Er werden ook M.A.N chauffeurs ingezet om boomwortels weg te voeren uit het park.
Vanaf de laatste trimester van 1966 werd het wapenschild van het 6 genie als hangschildje op de borst gedragen door de militairen van het 6de .


Na ongeveer 18 jaren doorgebracht te hebben te KASSEL verhuist het 6 Geniebataljon terug naar de kazerne MOORSLEDE te DELLBRÜCK, de kazerne die het in de loop van 1952 had verlaten. De grote verhuis naar DELLBRÜCK werd georganiseerd in de periode juni-augustus 1969. Op 7 augustus 1969 hadden de laatste in KASSEL achtergebleven elementen van het bataljon DELLBRÜCK vervoegd. Het hoofdstuk “KASSEL” was beëindigd, maar niet zonder menig traantje en weemoed.

In 1972 werd de eerste internationale wandeltocht op de WAHNERHEIDE georganiseerd. Het was een jaarlijkse organisatie in handen van enkele moedige wandelaars behorende tot het 6 Genie. De “Mars van de Wahnerheide” was een manifestatie die destijds uitgroeide tot een van de belangrijkste in haar soort . De “motor” in deze organisatie van destijds was Adjudant W. RECOUR van 6 Genie. ( De laatste mars ging door in 1983. )Op 1 juli 1973, bij de reorganisatie van de Genie, verlaat het 6 Genie de 1ste Divisie en gaat over naar het 1 (BE) Corps. Samen met het 1ste Genie en het 3de Genie, vormde het 6 Genie nu de genie van het 1 (BE) Corps. Het 6 Geniebataljon werd grondig gewijzigd. Het werd omgevormd van een pantsergeniebataljon tot een uitrustingsbataljon. Het bataljon kreeg volgende structuur : een Staf van het bataljon, een staf- en dienstencompagnie, twee uitrustingscompagnies, een brugcompagnie en een NBC compagnie. De 1ste gevechtsgeniecompagnie en de 2de gevechtsgeniecompagnie van het 6de geniebataljon als pantsergenie, werden respectievelijk omgedoopt in de brugcompagnie en de NBC compagnie.De bestaande uitrustingscompagnie kreeg de naam 1ste uitrustingscompagnie (1Eqt). De 1ste Compagnie Werktuigen en Kipwagens, die toegewezen werd aan het 6 Genie, kreeg de naam 2de uitrustingscompagnie (2Eqt). De 1ste Compagnie Werktuigen en Kipwagens vervoegde het 6 Genie administratief op 1 juli 1973. Het werd op 26 juni 1973, bij een plechtigheid in het kwartier MOORSLEDE, opgenomen in het bataljon. Het 6 Geniebataljon als genieuitrustingsbataljon beschikte vanaf deze hervorming over materiaal voor wegenonderhoud, brugslagmateriaal en ontsmettingsmaterieel.

Op 26 oktober 1975 had het bataljon terug de eer HH.Z.M. de Koning BOUDEWIJN en Koningin FABIOLA te mogen ontvangen.

De periode na 1973 is steeds gekenmerkt geweest, zoals voorheen trouwens, door allerlei activiteiten van diverse aard. De deelneming aan vele oefeningen, maneuvers en kamp- en schietperiodes was een jaarlijkse wederkerende uitdaging. VOGELSANG, FTX, CPX, ORT, EVALUATIES, het waren en zijn periodes van training die in het 6 Genie voldoende werden en worden beleefd. Wie herinnert zich niet BLUE FOX 77, ROARING LION 84 en CROSSED SWORDS 86 om het maar bij deze FTX te houden bij wijze van illustratie.


Als genieuitrustingsbataljon met twee uitrustingscompagnies werden talrijke geniewerken uitgevoerd in de militaire kwartieren en op de militaire oefenterreinen ten voordele van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland. Deze compagnies werden meermaals ingezet voor de herstelling van aangerichte maneuverschade tijdens de veelvuldige FTX.

De brugcompagnie, met zowel de brugslagtanks M48A2 en aanvalsbrug (AVLB), als de EWBB (EXTRA WIDE BAILEY BRIDGE) brugslagmiddelen, als de voorden, en de NBC compagnie, met haar “portieken”, waren fel begeerde middelen door andere eenheden in steun van hun eigen oefeningen en maneuvers.


In 1983 werd voor de eerste maal de “Filipijnse week” te DELLBRÜCK ingericht. Deze week is een organisatie van “HELPING HANDS INTERNATIONAL”.Deze organisatie wordt geleid door Korporaal-Chef R. DEBREE van het 6 Genie. Hij is de voorzitter van deze organisatie “ Helping hands ( = helpende handen ) ” die zich uitslooft voor de Filipijnse mindervaliden. Het 6 Geniebataljon fungeert als “Petereenheid”.

Op 24 juni 1984 greep de viering te DELLBRÜCK plaat van het 25 jarige Zilveren Jubeleum van het priesterschap van de Eerwaarde Heer Aalmoezenier E. HEYMANS van de Katholieke Eredienst. Eerwaarde Heer E. HEYMANS is van de klas 56. Hij studeerde wijsbegeerte en theologie aan het seminarie te MECHELEN. Hij werd op 1 augustus 1971 tot reserveaalmoezenier 2de klas (A2C) benoemd en werd administratief aangewezen voor het 3de Legerdepot. Hij werd aalmoezenier 2de klas in het actief kader op 1 februari 1972 en werd op diezelfde datum aangeduid voor het 6 Geniebataljon. Hij werd benoemd tot aalmoezenier 1ste klas (A1C) op 1 november 1979 en tot hoofdaalmoezenier (APC) op 1 juni 1988. De “WARD” werd op 1 april 1991 Hoofdaalmoezenier van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland.

de vlagEdit

Op 19 oktober 1984, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Koninklijke Verbroedering van de Genie van het Cavaleriekorps en de Gepanserde Genie, werd de vlag van de “Vriendenkring der P.P.C./1CD” aan het 6 Geniebataljon in bewaring gegeven.

Deze Vlag werd sinds 22 november 1980 door de Koninklijke Verbroedering in bewaring gehouden. De overhandiging van deze vlag greep plaats op de Grote Markt te BRUSSEL. Het was de Luitenant-Kolonel SBH b.d.Baron F. TILMANS, Ir, die de vlag toereikte aan de toenmalige Korpscommandant van het 6 Geniebataljon, Luitenant-Kolonel J. JENNEKENS.

Hij overhandigde de Vlag met de woorden:

“Op het ogenblik dat ik U dit vaandel van de Vriendenkring der P.P.C. 1 Div Cav 14-18 overhandig, wens ik iedereen hier aanwezig uit te nodigen, met dankbaarheid te denken aan al diegene die, gedurende meer dan vier jaren, hebben geleden en zelfs gesneuveld zijn voor de vrijheid van ons BELGIË. Vandaag, naar mijn weten, is nog één van hen in leven. Kolonel, in aandenken en uit eerbied voor al onze dapperen buig ik me voor de vlag, ik omhels ze en ik vertrouw ze toe aan de hoede van het 6 Geniebataljon, traditieëenheid en opvolger van de P.P.C. 14-18, ze is hen waardig”.

Sinds die dag werd de Vlag van de Vriendenkring van de P.P.C. door het 6 Genie bewaard.

De Luitenant- Kolonel, SBH, Baron, F. Tilmans, Ir, is op dat ogenblik een “Beschermend” lid van de Koninklijke Verbroedering, vanaf 14 december 1986 Erevoorzitter. Hij is een “ancien” van het Wielrijdersbataljon van de Genie.

Deze Vlag draagt volgende opschriften in gouddraad:

VRIENDENKRING DER P.P.C. DER D.C. HAELEN IJZER ANTWERPEN REIGERSVLIET 1914-1918

De Franstalige tekst staat op de andere zijde.

In het centrum van de Vlag staat aan beide zijden het kenteken van deze Vriendenkring. Het kenteken stelt een fietswiel voor, kenteken van de Genie cyclisten (wielrijders), waarop een romeins harnas met helm, bijl en zwaard, kenteken van de Genie, is afgebeeld.


Op diezelfde 19 oktober 1984 werd naar aanleiding van de 50ste verjaardag vande Koninklijke verbroedering, een estafetteloop vanuit DELLBRÜCK naar BRUSSEL georganiseerd. Het was een bijzondere gebeurtenis, de moedige lopers van 6 Genie brachten namelijk een uniform voor “Manneken-Pis”. Het “Manneken-Pis” werd warempel met genieuniform van het 6 Genie aangekleed. Fier zoals hij was, op zijn zwarte muts op het hoofd en de korporaal strepen op de mouw, voerde het “Manneken-Pis” overstoord zijn “waterachtige opdracht” verder uit. Vandaag deze dag is de “Mascotte” van het 6 Genie het “Waterend Brusselaartje”. Elk jaar draagt onze mascotte zijn Genieuniform op de laatste zaterdag van september.

Het 6 Geniebataljon heeft de eer gehad de wacht van het Koninklijk Paleis te Brussel en aan het Kasteel te Laken te verzekeren in de jaren 1971, 1973, 1980 en 1989.


Het 6 Geniebataljon heeft door de jaren heen steeds aandacht geschonken aan speciale herdenkingen. Jaarlijks werd de “Slag aan de IJZER” omstreeks 18 oktober, en de “Slag bij de REIGERSVLIET” , omstreeks 6 maart, plechtig herdacht binnen de muren van de kazerne.

Een delegatie van het 6 Geniebataljon nam jaarlijks deel te HALEN aan de herdenking van de “Slag bij HALEN” ook ”Slag der ZILVEREN HELMEN” genoemd. Deze herdenking wordt traditiegetrouw gehouden omstreeks 12 augustus.


Op 24 december 1990 keurde de Belgisch regering het herstruktureringsplan van de strijdkrachten voor de komende decennium goed.

Het 6 geniebataljon houdt in de loop van 1992 op te bestaan als actieve eenheid.Het vervoegt de groep van de reserveeenheden in BELGIE. Een bladzijde in de geschiedenis van het 6 Geniebataljon werd omgedraaid, een totaal nieuwe bladzijde werd geschreven.


Het waren,hopelijk, voor allen die het 6 Geniebataljon (6 Genieregiment) gediend hebben, fijne tijden, weliswaar niet altijd ”wel”, soms ook ”wee”.

met medewerking van:Edit

  • Patrick Claessens

websiteEdit

http://www.geniak.be http://www.geniak.be/blog/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.